Intencijos

Į maldą

broliai ir seserys
Aukos

Siųskite intenciją

Intencijų siuntimas perkeltas į zuvele.lt svetainę.
Spauskite žemiau esantį mygtuką, kad ten patekti.

Informacija

Tiesioginės transliacijos

www.facebook.com/egzorcistas
Ketvirtadienį 18:00 ir sekmadienį 11:00.
Šv. Mišios aukojamos Ruklos Šventosios Dvasios parapijos koplyčioje (Laumės g. 4, Rukla).

Auka parapijai

Šv. Mišias aukojame ne dėl aukų, bet, jei toks noras širdyje kyla, galite aukas pervesti į Ruklos Šventosios Dvasios parapijos sąskaitą. Jūsų aukos padeda išlaikyti parapiją. Dėkojame.

Viršuje, dešinėje paspaudus mygtuką "Aukos", rasite parapijos sąskaitos numerį.
Čia galite pervesti aukas ir 1,2% gyventojų pajamų mokesčio.

Pavadinimas: Ruklos Šventosios Dvasios parapija
Adresas: Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r. sav.
Juridinio asmens kodas: 192058191
Sąskaitos nr.: LT167044060001896063
Bankas: AB SEB bankas
SWIFT (BIC): CBVILT2X

MALDAVIMAI IR EGZORCIZMAI

1. Susirinkus tikinčiųjų bendruomenei, kunigas taria: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
2. Visi persižegnoja ir taria: Amen.
3. Kunigas: Visagalis Dievas Tėvas, kuris nori visų žmonių išganymo, tebūna su jumis visais.
4. Visi atsako: Ir su tavimi.
5. Visi: Litanija.
6. Kunigas: Šventoji Dvasia Kūrėja <...> mūsų Viešpatį.
7. Visi atsako: Amen.
8. Visi: Atsižadėjimai. Tėve mūsų.
9. Kunigas: Jėzaus Kristaus <...> kad jos būtų pašalintos.
10. Visi: Dievui pakilus, pakrinka jo priešai; Tie, kurie jo nekenčia, bėga nuo jo veido. Kaip išblaškomi dūmai, taip jie pradingsta; kaip tirpsta vaškas prieš ugnį, taip nedorėliai pražūva prieš Dievą.
11. Kunigas: Štai Viešpaties Kryžius: bėkite, priešiškos jėgos. (persižegnojame)
12. Visi: Nugalėjo Liūtas iš Judo giminės, Dovydo palikuonis.
13. Kunigas: Tavo gailestingumas, Viešpatie, visada telydi mus.
14. Visi: Kaip turėjome viltį tavyje.
15. Kunigas: Viešpatie, išklausyk mano maldą.
16. Visi: Ir mano šauksmas tave tepasiekia.
17. Kunigas: melskimės.
18. Visi: Dieve dangaus, Dieve žemės, Dieve angelų, Dieve arkangelų, Dieve patriarchų, Dieve pranašų, Dieve apaštalų, Dieve kankinių, Dieve kunigų, Dieve mergelių, Dieve visų šventųjų vyrų ir moterų, Dieve, kuris turi galią dovanoti gyvybę po mirties, atilsį po vargų. Nes nėra ir negali būti kito Dievo, be tavęs, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėjo, kurio Karalystė nesibaigs. Nuolankiai maldaujame tave, didžios garbės Dieve, kad galingai išvaduotum mus iš visokios pragaro dvasių valdžios, apgaulės bei piktų pinklių ir saugotum, kad išliktume nepažeisti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
19. Kunigas: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir galia <...>
20. Visi: Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės! Osana aukštybėse! Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse!
21. Visi: Tavo apyginimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.
22. Visi: Šlovingasis dangaus kareivijų vade, Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje su tamsybių pasaulio vadovais, galybėmis ir valdytojais, su dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Ateik į pagalbą žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo paveikslą bei panašumą ir didele kaina atpirko iš velnio tironijos. Bažnyčia tave gerbia kaip sargą ir globėją; tau Viešpats pavedė atpirktųjų sielas, kad priimtum jas į dangaus laimę. Melsk ramybės Dievą, kad sutriuškintų šėtoną po mūsų kojomis, idant jis daugiau nebegalėtų laikyti žmonių nelaisvėje ir kenkti Bažnyčiai. Nunešk mūsų maldas Aukščiausiojo akivaizdon, kad mus greitai pasiektų Viešpaties gailestingumo malonės, ir sulaikyk slibiną, senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, bei supančiojęs nublokšk į bedugnę, kad daugiau nesuvedžiotų tautų. Amen.

Tikėjimo Išpažinimas

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. (nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame) Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

Dvasinė komunija

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.
Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą. Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti, Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen.

ŠV. IGNACO LOJOLOS MALDA

Kristaus Siela, pašvęsk mane! Kristaus Kūne, išgelbėk mane! Kristaus Kraujau, pagirdyk mane! Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane! Kristaus kančia, pastiprink mane! O gerasis Jėzau, išklausyk mane! Savo žaizdose paslėpk mane! Neleisk man niekuomet nuo Tavęs atsiskirti! Nuo sielų priešo apgink mane! Mirties valandą pasišauk mane ir liepk man ateiti pas Tave, kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.

Šv. Arkangele Mykolai

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kristaus kraujo litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau, išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau, išgelbėk mus!
Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, eucharistinis sielų gėrime ir apsiplovime, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, gailestingumo srove, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, atgailojančiųjų viltie, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis, išgelbėk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Savo krauju atpirkai mus, Viešpatie!
Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

ŠV. Faustinos Malda

Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo Širdies dūžiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis, pulsavimu trokštu aukštinti Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gailestingumą.
Trokštu visiškai persikeisti į Tavąjį gailestingumą ir tapti gyvu Tavo, Viešpatie, atspindžiu; tegul esminė Tavo dieviška savybė – neišmatuojamas gailestingumas – per mano sielą ir širdį pasiekia artimą.
Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal išorę, bet įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.
Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams ir aimanoms.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atrasčiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gera artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.
Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms.
Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje pasilieka Tavo gailestingumas.
Tu mane ragini būti gailestingą trejopai. Pirmiausia – gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra – gailestingu žodžiu; jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu.
O mano Jėzau, perkeisk mane į Save, nes Tu viską gali. Amen.

Dievo Gailestingumo Vainikėlis

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Didieji rožinio karoliukai:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Mažieji karoliukai (10 k.):
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3k.)

O Kraujau ir Vandenie, kurs ištryškai iš Jėzaus Širdies kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu Tavimi.